Wednesday, October 15, 2008

စည္းလုံးၿခင္း၏အစ
ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းေ၀း၏အမွတ္တရဓါတ္ပုံ(2008)

မြန္ကုိးရီးယားအသင္း၏ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းေ၀းကုိ(13.9.2008)စေနေန႔၊ဓမၼဒူတဘုန္းၾကီးေက်ာင္း(Inchone)တြင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ဒီ
အစည္းေ၀းပြဲမွာ(၆၂)ၾကိမ္ေၿမာက္မြန္အမ်ဳိးသားေန႔ကုိဦးတဥ္ၿပီးအၿခားေသာအသင္း၏လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္မည္သုိ႔ေရ့ွေလွ်ာက္ရမည္၊
မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္ရမည္စသည္တုိ႔ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီးအသင္း၏လုပ္ငန္းပုိင္းဆုိင္ရာတာ၀န္မ်ားကုိအသီးသီးခြဲေ၀တာ၀န္ယူခဲ့ၾကသလုိအသင္း၏
ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိလည္းခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ဤအစည္းေ၀းလူဦးေရ(၂၅)ဦးခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး၊အေၿခေနေၾကာင့္မတက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ
လူမ်ားကလည္းမက္စ္ေဆ့စ္မ်ားၿဖင့္လည္းေကာင္းေပးပုိ႔ခဲ့ၾကပါသည္။ယခုႏွစ္မွာမြန္ကုိးရီးယားအသင္းတြင္အၿမဲတမ္းအဖြဲ႔၀င္အၿဖင့္(31)ဦးအထိ
ပါ၀င္လာပါၿပီ၊အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္အသင္းကုိေရရွည္တည္တံ့ႏုိင္ေအာင္၊အကူအညီလုိအပ္ေနေသာေနရာႏွင့္မိမိတုိ႔၏လူမ်ဳိးမ်ားကုိအကူအညီေပးႏုိင္
ရန္အလုိ႔ငွါသတ္မွတ္ထားေသာလစဥ္ေၾကးကုိေစတနာထက္သန္စြာလစဥ္ေပးအပ္ေနၾကပါသည္။ဒါေတြၾကည့္ၿခင္းအားၿဖင့္ကုိးရီးယားေရာက္ကြ်ႏု္ပ္
တုိ႔မြန္အမ်ဳိးသားမ်ားသည္အမ်ဳိးဘာသာ၊သာသနာႏွင့္မိမိတုိ႔၏လူမ်ဳိးမ်ားအေပၚတြင္မေမ့မေလွ်ာ့ရွိၿခင္းႏွင့္မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ရွင္သန္ေနၿခင္းစသည္တုိ႔
သိၿမင္ႏုိင္ပါသည္။အခုဆုိရင္ကုိးရီးယားႏုိင္ငံအတြင္းရွိမြန္လူမ်ဳိးမ်ားဟာအရင္ကထက္စည္းစည္းလုံးလုံးႏွင့္ညီညီညြတ္ညြတ္ရွိေနၾကပါၿပီ၊ဒါေတြဟာ
မြန္ကုိးရီးယားအသင္း၏ေပၚေပါက္လာမႈ႔ေၾကာင့္တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းလည္းပါ၀င္ဟုဆုိႏုိင္ပါသည္။
မြန္ကုိးရီးယားအသင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္

1. ကုိးရီးယားေရာက္ မြန္အမ်ဳိးသားမ်ား အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈ႔ရရန္ႏွင့္အၿပန္အလွန္အကူအညီေပးၾကရန္။
2. အမ်ဳိးဘာသာ၊သာသနာ၊စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ႕တုိ႔ကုိထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကရန္။
3. ၿပည္တြင္းရွိ မြန္လူမ်ဳိးတုိ႔၏ ပညာေရး၊က်န္းမာေရး ႏွင့္လူမႈ႕ေရးတုိ႔ကုိအကူညီေပးႏုိင္ရန္။
4. မြန္လူမ်ဳိးတုိ႔၏ေန႔ထူးေန႔ၿမတ္ၿဖစ္ေသာမြန္အမ်ဳိးသားေန႔ႏွင့္တကြအၿခားေသာေန႔မ်ားကုိလည္းႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း
က်င္းပႏုိင္ရန္။
5. ကုိးရီးယားေရာက္ အၿခားေသာတုိင္းရင္းသားအသင္းမ်ား၊လူမႈ႕အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတုိ႔ႏွင့္ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈ႕ရရွိရန္။
တုိ႔ၿဖစ္ပါသည္။ (မွတ္ခ်က္- မြန္ကုိးရီးယားအသင္းသည္ လူမူေရးအသင္းသာ ၿဖစ္ပါသည္။)
အထက္ပါဓါတ္ပုံတြင္မပါ၀င္ဘဲအစည္းေ၀းပြဲသုိ႔တက္ေရာက္လာေသာအဖြဲ႔၀င္မ်ားလည္းက်န္ရွိေနပါေသးသည္။

No comments: